ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: THE WALKING DEAD ART

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η εταιρεία FOX NETWORKS GROUP GREECE A.E. (καλούμενη στο εξής «Εταιρεία»), σε συνεργασία με την εταιρεία: «M art | Ανδρέας & Ευγενία Μανωλιουδάκη Ο.Ε.», διοργανώνουν προωθητική ενέργεια (Διαγωνισμό) με τίτλο: «The Walking Dead Art», με την οποία εικαστικοί καλλιτέχνες που ασχολούνται με τις εξής τέχνες (ζωγραφική, γλυπτική, installation, video art, φωτογραφία, digital design, product design), εφ’ όσον επιλεγούν, θα φιλοτεχνήσουν έργα εμπνευσμένα ή/και συνδεδεμένα με την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά «The Walking Dead», με πρώτο έπαθλο ένα ταξίδι στην «Art Basel 2018» στην Ελβετία για δύο άτομα για το νικητή και δώρα αξίας έως 1.500 ευρώ για το δεύτερο και τον τρίτο νικητή.

 Οι όροι συμμετοχής είναι οι εξής:

2. Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 και ώρα Ελλάδος 12:00 έως και την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 και ώρα Ελλάδος 23:59 με τις διακρίσεις που αναφέρονται παρακάτω.

 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, καθώς και των όρων χρήσης οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.

4. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στις εταιρείες: «FOX NETWORKS GROUP GREECE A.E και «M art | Ανδρέας & Ευγενία Μανωλιουδάκη ΟΕ.», ή προσώπων που είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενα με τις ανωτέρω εταιρείες ή που έχουν οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους. Επίσης δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί για οποιοδήποτε έγκλημα, ούτε ερευνάται τέτοια εγκληματική δραστηριότητα, δεν κατέχει κυβερνητική θέση ούτε είναι ταυτισμένος με κομματικές και πολιτικές δραστηριότητες.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η διαδικασία συμμετοχής στον διαγωνισμό έχει ως εξής:

Α’ Στάδιο Διαγωνισμού: Υποβολή Συμμετοχών

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με δύο τρόπους:

Ι) αφού επισκεφθούν το site www.thewalkigndeadart.gr θα πρέπει να κάνουν κλικ στην επιλογή «Join Now». Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσουν τα πεδία: «όνομα», «επώνυμο», «τηλέφωνο», «e-mail», «διεύθυνση», «πόλη», «ΤΚ», «ηλικία», «επίπεδο καλλιτεχνικών σπουδών» (υποχρεωτικά πεδία), να κάνουν κλικ στο link «Υποβολή Portfolio» και να αναρτήσουν τα αρχεία (έργα τους) που επιθυμούν. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποστολή των αρχείων και να γίνει αποδεκτή η συμμετοχή, θα πρέπει ο κάθε υποψήφιος να κάνει κλικ στο πεδίο «Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής» και στη συνέχεια να επιλέξει το πεδίο «Αποστολή». Μόλις πραγματοποιηθεί η αποστολή των αρχείων θα εμφανίζεται ένα μήνυμα στον χρήστη που θα επιβεβαιώνει, ότι η αποστολή των αρχείων ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ενημερώνεται ο χρήστης, ότι κάποιο σφάλμα υπήρξε στην αποστολή των αρχείων και θα καλείται είτε να επαναλάβει την ως άνω διαδικασία είτε να επικοινωνήσει με την εταιρεία, για να επιλυθεί το όποιο πρόβλημα τυχόν παρουσιαστεί. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί πετυχημένα, έως την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 23:59.

ΙΙ) σε περίπτωση που τυχόν δεν μπορούν να αποστείλουν το Portfolio τους ηλεκτρονικά, θα μπορούν να το αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier, έως και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18:00, συνοδευόμενο υποχρεωτικά από (α) υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, την οποία θα εκτυπώνουν από το site www.thewalkingdeadart.gr (β) το βιογραφικό τους, και (γ) τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Τα ανωτέρω αποστέλλονται στη διεύθυνση Λ. Ανδρέα Συγγρού 132, Αθήνα, TK: 11741, υπόψη M art | Ανδρέας & Ευγενία Μανωλιουδάκη για την ενέργεια «The Walking Dead Art».

Συμμετοχή, που δεν θα περιέχει όλα τα παραπάνω στοιχεία, θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του site: www.thewalkingdeadart.gr

Το portfolio των έργων που θα υποβληθούν, με την αίτηση συμμετοχής στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού (Όρος 5 παρ.: Ι, ΙΙ), θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Πρέπει να είναι πρωτότυπα έργα, τα οποία δεν περιέχουν, δεν ενσωματώνουν ούτε χρησιμοποιούν με άλλον τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο, υλικό ή στοιχείο, το οποίο ανήκει σε τρίτο.
 • Δεν επιτρέπεται να περιέχουν οποιοδήποτε περιεχόμενο, στοιχείο ή υλικό το οποίο παραβιάζει τη δημόσια ή την ιδιωτική ζωή ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κάθε συμμετοχή που δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον όρο 5 (παρ.: Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) του παρόντος.

Β’ Στάδιο Διαγωνισμού: Αξιολόγηση των Αιτήσεων συμμετοχής και επιλογή των 54 φιναλίστ που θα λάβουν μέρος στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Κάθε αίτηση συμμετοχής θα αξιολογηθεί από την Ευγενία Ι. Μανωλιουδάκη, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

 1. Την καλλιτεχνική αξία
 2. Την δημιουργικότητα
 3. Την πρωτοτυπία
 4. Την τήρηση των όρων του διαγωνισμού

Από το σύνολο των συμμετοχών θα επιλεγούν, από την Ευγενία Ι. Μανωλιουδάκη, 54 φιναλίστ.

Ειδοποίηση των Φιναλίστ που θα προκύψουν από το πρώτο στάδιο αξιολόγησης:

Οι φιναλίστ και οι αναπληρωματικοί που θα επιλεγούν από την Ευγενία Ι. Μανωλιουδάκη, θα ειδοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας είτε τηλεφωνικώς ή/και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με την επιλογή τους και θα πρέπει εντός πέντε (5) ημερών να απαντήσουν σχετικά με τη διαθεσιμότητα τους να συμμετάσχουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που είναι η συνέντευξη. Εάν ένας φιναλίστ δεν απαντήσει εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση του, τότε ο εν λόγω φιναλίστ θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό και θα αντικαθίσταται από ένα αναπληρωματικό κατά τη σειρά της επιλογής των αναπληρωματικών. Αν ο αριθμός των διαθέσιμων αναπληρωματικών είναι μικρότερος από τους μη διαθέσιμους φιναλίστ η επομένη φάση θα διεξαχθεί με όσους είναι διαθέσιμοι. Κάθε φιναλίστ, που θα απαντήσει στην ειδοποίηση που θα λάβει κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, ή ο αναπληρωματικός που τυχόν τον αντικαταστήσει κατά τα ανωτέρω, θα κληθεί για μια κατ’ ιδίαν συνέντευξη. Όσοι τελικά επιλεγούν σύμφωνα με τα ανωτέρω για την επόμενη φάση θα υπογράψουν Ιδιωτικό Συμφωνητικό συνεργασίας, θα παράσχουν δε κάθε πρόσθετη πληροφορία, την οποία ενδέχεται να απαιτήσει η Εταιρεία, για να ενημερωθεί συνολικά, σχετικά με τις προδιαγραφές του έργου που θα δημιουργήσει κάθε καλλιτέχνης.

Ειδοποίηση των καλλιτεχνών που θα δεν θα περάσουν από το πρώτο στάδιο αξιολόγησης:

Οι φιναλίστ και οι αναπληρωματικοί που δεν θα επιλεγούν από την Ευγενία Ι. Μανωλιουδάκη, για να περάσουν στην επόμενη φάση, θα ειδοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας είτε τηλεφωνικώς ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Γ΄ Στάδιο Διαγωνισμού: Δημιουργία Έργων

Στο χρονικό διάστημα (Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018 έως και Κυριακή 11 Μαρτίου 2018) οι 54 φιναλίστφιναλιστ καλλιτέχνες θα δημιουργήσουν το προσωπικό έργο τους, το οποίο πρέπει να παραδώσουν τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 έως τις 14.00, στο χώρο της έκθεσης, μετά από συνεννόηση με την Ευγενία Ι. Μανωλιουδάκη. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από την Τετάρτη 14 Μαρτίου έως και την Κυριακή 18 Μαρτίου στο Ωδείο Αθηνών. Στο ίδιο διάστημα τα έργα θα αναρτηθούν στο site www.thewalkingdeadart.gr

 Στο διάστημα αυτό οι χρήστες του διαδικτύου – και όχι οι συμμετέχοντες με δημιουργία έργου στον διαγωνισμό – που θα επιθυμούν να ψηφίσουν το έργο της αρεσκείας τους θα μπορούν να μεταβούν, στο site www.thewalkingdeadart.gr να κάνουν «Register» και να συμπληρώσουν το όνομα, το επώνυμο και το προσωπικό τους e-mail στην ειδική φόρμα εγγραφής που υπάρχει ή «Facebook Connect» (με τα στοιχεία του λογαριασμού που διαθέτουν στο Facebook) και στη συνέχεια να κάνουν «Like», το πολύ μία φορά, σε ένα ή περισσότερα έργα της αρεσκείας τους, από τα 30 έργα συνολικά που θα βρίσκονται στην ενότητα.

Δ’ Στάδιο Διαγωνισμού: Αξιολόγηση των έργων - Ανάδειξη Νικητών

Την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, θα γίνει η ανάδειξη των τριών (3) νικητών καλλιτεχνών, ως εξής:

Επιτροπή, αποτελούμενη από τους

 • Ορέστης Ανδρεαδάκης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής @ Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης)
 • Γιάννης Γκίκας (Βιομηχανικός Σχεδιαστής)
 • Κωνσταντίνος Καρπαθίου (Creative Coordinator – FOX Networks Group Greece)
 • Μίλτος Μιχαηλίδης (Εικαστικός)
 • Εύα Στεφανή (Σκηνοθέτις, Επίκουρη Καθηγήτρια Κινηματογραφικών & Θεατρικών Σπουδών @ Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών)

θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τα έργα, βάσει των ακόλουθων «Κριτηρίων»:

 1. Την καλλιτεχνική αξία
 2. Τη δημιουργικότητα
 3. Την πρωτοτυπία
 4. Τη δημιουργική σύνδεση του έργου με την σειρά
 5. Τη χρήση του προφίλ της σειράς ως πηγής έμπνευσης

Ειδικότερα, κάθε μέλος της επιτροπής θα βαθμολογήσει 10 έργα της επιλογής του από τα 54, με βαθμολογική κλίμακα από 1 έως 10 αντίστοιχα. Η επιτροπή ορίζει τα δέκα καλύτερα έργα αθροίζοντας το σύνολο των βαθμών που λαμβάνουν αυτά από την ψηφοφορία των μελών της επιτροπής. Έτσι δημιουργείται η λίστα των 10 επικρατέστερων, όπου το πρώτο παίρνει 10 βαθμούς το δεύτερο 9 κ.ο.κ. Ο βαθμός που λαμβάνει κάθε έργο πολλαπλασιάζεται με 0,75 καθώς η βαρύτητα της επιτροπής αντιπροσωπεύει το 75% του συνόλου.

Κάθε ένας από το κοινό μπορεί να ψηφίσει όσα έργα από τα τριάντα επιθυμεί. Μπορεί να ψηφίσει ένα ή περισσότερα ακόμα και τα τριάντα. Κάθε έργο που φημίζεται, από κάθε ψηφοφόρο λαμβάνει ένα βαθμό. Το σύνολο των βαθμών που κάθε ένα έργο λαμβάνει από το κοινό, αθροίζονται και από αυτή την άθροιση προκύπτουν τα δέκα έργα τα οποία λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους. Ανάλογα με το άθροισμα των ψήφων που λαμβάνει κάθε έργο, κατατάσσονται αυτά και το πρώτο έργο λαμβάνει 10 βαθμούς, το δεύτερο 9 κ.ο.κ. Η τελική βαθμολογία του κάθε έργου πολλαπλασιάζεται με 0,25 καθώς η βαρύτητα της ψήφου του κοινού αντιπροσωπεύει το 25% του συνόλου.

Τα αποτελέσματα από την ψηφοφορία της επιτροπής και από την ψηφοφορία του κοινού, αθροίζονται και οι τρείς (3) εικαστικοί, των οποίων τα έργα θα συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες βαθμολογίες, θα είναι οι τρείς κατά σειρά βαθμολογίας νικητές.

Σε οποιοδήποτε στάδιο της ψηφοφορίας, είτε στην ψηφοφορία της επιτροπής ή στην ψηφοφορία του κοινού ή στην άθροιση των δύο αποτελεσμάτων προκύψει περίπτωση τυχόν ισοψηφία στη βαθμολογία για την δέκατη θέση στις δύο πρώτες και για την πρώτη ή τρίτη στην τελική άθροιση, τα μέλη της επιτροπής αποφασίζουν τον επικρατέστερο των ισοψηφησάντων.

Τα ονόματα των νικητών, που θα ανακηρυχθούν την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, θα δημοσιευθούν το αργότερο εντός 3 ημερών στο site της ενέργειας www.thewalkingdeadart.gr, καθώς και στη Facebook σελίδα της Εταιρείας. Επίσης, οι νικητές θα ειδοποιηθούν και μέσω τηλεφώνου ή/και e-mail στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που θα έχουν συμπληρώσει, στα πλαίσια της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό.

6. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ

Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι:

Οι τρείς (3) νικητές – καλλιτέχνες – θα κερδίσουν ο καθένας ως έπαθλο:

Πρώτος νικητής: Ένα ταξίδι για δυο άτομα στην «Art Basel 2018» στην Ελβετία. Το δώρο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια Ελλάδα – Ελβετία – Ελλάδα, διαμονή 4 ημερών σε ξενοδοχείο για το νικητή συν ένα (1) άτομο της επιλογής του και 2 εισιτήρια πρόσβασης στην έκθεση.

Δεύτερος και Τρίτος νικητής: Ο καθένας από αυτούς θα λάβει εισιτήρια αξίας 1.500 ευρώ για ένα προορισμό της επιλογής του. Μπορεί να επιλέξει λάβει ένα εισιτήριο συνολικής αξίας 1.500 ευρώ ή περισσότερα εισιτήρια συνολικής αξίας 1.500 ευρώ.

Τα Δώρα είναι προσωπικά δεν μεταβιβάζονται, δεν μετατίθενται χρονικά, δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

Η Εταιρεία εφόσον κριθεί απαραίτητο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα, καθώς και τον αριθμό των Νικητών, ενημερώνοντας σχετικώς τους Συμμετέχοντες στο www.thewalkingdeadart.gr ή /και στην σελίδα που διατηρεί στο Facebook.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων κατωτέρω η, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα λάβει χώρα ως ακολούθως:

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, σύμφωνα με τους όρους χρήσης του site. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή του θα είναι άκυρη και η εταιρεία θα διατηρεί το δικαίωμα να την ακυρώσει και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια.

Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ή μετά το πέρας αυτού. Επίσης, με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος συναινεί ανεπιφύλακτα στην κατά την διάρκεια του διαγωνισμού επεξεργασία, xρήση, προβολή κλπ μέρους ή αυτούσιου του έργου του που φιλοτέχνησε για να λάβει μέρος στον διαγωνισμό και των προσωπικών του στοιχείων που θα διαθέσει για την αναγνώριση του ιδίου και του έργου του, κατά τον διαγωνισμό. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, καθώς και τα έργα των διαγωνιζόμενων, θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις – πέραν του ανωτέρω σκοπού – και για την διαφημιστική προβολή και προώθηση της ενέργειας, εφόσον οι διαγωνιζόμενοι έχουν συναινέσει σε αυτό, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο «σημείο», που τους ζητείται στο site.

8. Έκαστος εκ των 3 που θα βραβευθούν συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι τα έργα που θα βραβευθούν θα παραμείνουν στην κατοχή της Εταιρείας και η Εταιρεία θα δύναται με κάθε τρόπο και μέσο (π.χ. στο Διαδίκτυο, στα ΜΜΕ κλπ.) να δημοσιεύσει τα στοιχεία του δημιουργού και το έργο του για να γνωστοποιήσει και διαφημίσει το Διαγωνισμό και τα αποτελέσματα του. Η Εταιρεία όμως δεν θα δικαιούται να δημιουργεί αντίγραφα των έργων ή να τα διαθετει σε οποιονδήποτε τρίτο. Τα δικαιώματα της περιορίζονται στην κατοχή των Εργων και την χρήση τους κατα τα ανωτέρω αποκλεισικά για την προβολή της και πάντα με σεβασμό στο ηθικό δικαίωμα των δημιουργών. Ρητά δηλώνεται οτι η Εταιρεία δεν θα περιορίζει ή θα εμποδίζει οποιαδήποτε άλλη χρήση των πνευματικών δικαιωμάτων επί των Εργων από τον δημιουργούς πέραν των παρόντων ορων του Διαγωνιμσού και ιδιαίτερα θα εξασφαλίζει την πρόσβαση των δημιουργών στο Εργο τους και το δικαίωμα παρακολούθησης του Εργου τους. Εξυπακούεται ότι οι συμμετέχοντες, δεν θα δικαιούνται οιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης παροχής για την ανωτέρω αναφερόμενη δημοσίευση κλπ., καθώς και για οποιαδήποτε διαφημιστική εκμετάλλευση του Διαγωνισμού από την Εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση ο Δημιουργός δικαιούται να αποποιηθεί το έπαθλο του οπότε και η Εταιρεία δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε χρήση αυτού αλλά θα απονέμεται το έπαθλο στον πρώτο επιλαχόντα.

9. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως ενδεικτικώς να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της έκθεσης, να αλλάξει τα προσφερόμενα έπαθλα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή/και την έκθεση για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω του site, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου διαγωνιζόμενου ή μη.

10. Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να θέσει εκτός Διαγωνισμού οποιονδήποτε συμμετέχοντα που πραγματοποιεί κακόβουλη ενέργεια στο Διαγωνισμό.

 11. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. 

12. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Εταιρείας ή της περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

13. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή των δώρων, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της εταιρείας έναντι των συμμετεχόντων σχετικά με τον διαγωνισμό παύει να υφίσταται.

 14. Χωρίς περιορισμό των υπολοίπων διατάξεων της παρούσας, η Εταιρεία δεν αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των έργων. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι την ολοκλήρωση του και για έξι (6) μήνες μετά από την ολοκλήρωση του, κάνεις από τους διαγωνιζομένους δεν μπορεί να διαθέσει με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που έχει επί του έργου με το οποίο συμμετέχει και επίσης δεν μπορεί να παραχωρήσει άδεια χρήσης οποιασδήποτε εξουσίας που απορρέει από δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή να χρησιμοποιήσει το έργο εν όλω ή εν μέρει για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός από το Διαγωνισμό. Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας η Εταιρεία μπορεί να θέσει εκτός Διαγωνισμού τον συμμετέχοντα επιφυλασσόμενου κάθε άλλου δικαιώματος της έναντι αυτού. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό δεν μπορούν να προβαίνουν σε οποιαδήποτε χρήση των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων της FOX, της ΑΜC και της σειράς «The Walking Dead», ιδίως δεν μπορούν να τα χρησιμοποιούν στο έργο.